PSYCHOTHERAPIE


Kortdurende behandeling van enkele concrete klachten is soms heel goed mogelijk. Soms is het mogelijk om met korte, duidelijke interventies stappen te zetten in de richting van beter functioneren, meer duidelijkheid, minder angst etc. Maar het kan ook geberuren dat een kortdurend, klachtgericht behandeltraject niet het gewenste resultaat oplevert. De klachten blijven bijvoorbeeld terug komen, of er komen andere klachten voor in de plaats, of u bent zich ervan bewust geworden dat de problemen dieper zitten dan aanvankelijk gedacht. In dat geval kan aanvullende diagnostiek soms nuttig zijn. Wanneer de problemen op jonge leeftijd zijn begonnen en al vele jaren doorwerken spreken we vaak van persoonlijkheidsproblematiek. Wanneer we dit vast stellen dan kan dat leiden tot de keuze voor een behandeltraject in de Specialistische GGZ.

Behandelmodellen

Er zijn diverse behandelmodellen of psychotherapeutische scholen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de persoon en de deskundigheid van de psychotherapeut echter van meer doorslaggevende betekenis is dan de theoretische visie die deze aanhangt. Het is daarom goed om een integratieve benadering te hanteren, waarbij verschillende modellen op een zinvolle en verantwoorde wijze kunnen worden gecombineerd. Dat vereist van de psychotherapeut of klinisch psycholoog die de behandeling verricht gedegen scholing en ervaring. Een BIG-registratie is meestal een teken dat de persoon in kwestie aan de eisen voldoet.

Behandelrelatie

In psychotherapie is de relatie tussen de behandelaar en de client van groot belang. Het vertrouwen en de veiligheid die de client hierin ervaart zijn van cruciaal belang. Het is uiteraard belangrijk dat het klikt tussen u en uw behandelaar. Indien u het gevoel hebt dat dit niet of onvoldoende het geval is dan is het van groot belang dat u dit bespreekbaar maakt. Soms is daarmee het probleem op te lossen en vaak kan het juist helpen om uw problematiek beter te begrijpen. Indien nodig dan kan er gezocht worden naar een andere oplossing zoals een verwijzing naar een andere behandelaar, praktijk of instelling. Het advies is in ieder geval om ieder geval om nooit zomaar de behandeling af te breken zonder duidelijk te bespreken wat er speelt!
Feature Image

Diagnostiek

Voordat we een psychotherapeutische behandeling daadwerkelijk kunnen opstarten moet er eerst een min of meer duidelijk beeld zijn gevormd op wat er speelt en het hoe of waarom. Het kan betekenen dat u gevraagd wordt om aanvullende vragenlijsten in te vullen of mee te werken aan een diagnostisch interview... (meer over diagnostiek)

Behandelplan

Alvorens een start te kunnen maken met de daadwerkelijke behandeling is het van belang om de problematiek goed in kaart te brengen en een behandelplan op te stellen. Meestal kijken we daarbij naar patronen van denken, voelen en handelen die al veel langer bestaan en diep verankerd zijn in het functioneren van de client. Vaak hebben deze patronen hun oorsprong in de thuissituatie van vroeger en de relaties die er zijn geweest met belangrijke anderen (vader, moeder, overige familieleden, goede vrienden, leerkrachten etc.) Vaak is de client zich van deze patronen slechts ten dele bewust. Vaak ook is er weerstand om te kijken naar gebeurtenissen van vroeger en het gebeurt regelmatig dat cliënten het lastig vinden om dingen te vertellen over bijvoorbeeld hun ouders die minder leuk zijn. Toch is het van groot belang om juist de minder leuke, belastende, verwarrende of grensoverschrijdende ervaringen en de gevolgen ervan in het hier-en-nu in kaart te brengen. De observaties en bevindingen worden samengebracht in een duidelijk overzicht en leiden zo tot de opstelling van een behandelplan.

Aanvullende interventies

Bij het proces van psychotherapie is het mogelijk om gebruik te maken van een groot arsenaal van aanvullende interventies die in het kader van de behandeling kunnen worden ingezet. We kunnen daarbij onder andere denken aan de volgende technieken:

EMDR
Mindfulness
imaginatie-oefeningen
huiswerkopdrachten


Evaluatie en afsluiting

De behandeling wordt van tijd tot tijd geëvalueerd en dan worden er opnieuw afspraken gemaakt over behandeldoelen, voortzetting of eventuele beëindiging van de behandeling. De behandeling wordt bij voorkeur in goed wederzijds overleg afgesloten. Het is gebruikelijk dat er na afloop een brief naar de huisarts toe gaat waarin deze wordt geïnformeerd over wat er is gebeurd en wat er is bereikt. Van tevoren zal u worden gevraagd of u hier bezwaar tegen heeft. Indien dit het geval is zal uw wens uiteraard worden gerespecteerd.

Wat bieden wij?

De praktijk biedt behandeling aan binnen de Generalistische BasisGGZ en de Gespecialiseerde GGZ (voorheen eerste- en tweedelijns behandeling). Een eventueel noodzakelijke overstap van de een naar de ander kan gemaakt worden zonder wisseling van behandelaar. De wachtlijst is momenteel circa twee weken..Praktijkcodes


K.v.K. no. 01145297
--- AGB-code praktijk: 94058779
--- AGB-code zorgverlener: 94010802
Lid van de volgende beroepsverenigingen
NVVP, NVP, VCgP, NVRG, VVM, VEN

Nadere informatie

Telefonisch spreekuur:
donderdag 12.30 -13.30
Op aanvraag is een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek mogelijk van max. 30 minuten.
Locatie en adresgegevens

Mindessence - Praktijk voor Psychologie & Psychotherapie

Grytmanswei 1
9138TD Niawier
tel. 06 43901967

Klik hier voor een routekaartje.